Okul Sosyal Hizmet Uzmanı (Mesleğin Tanımı)

399

Okul Sosyal Hizmet Uzmanı Kimdir? Okul Sosyal Hizmet Uzmanı Nasıl Çalışır?

Okul Sosyal Hizmet Uzmanı; eğitim sistemi ve okul ortamlarında eğitim süreçlerine ilişkin mesleki çalışmalarını organize etme, eğitim sürecindeki çocuk, grup ve ailelerin biyo-psiko- sosyal durumları hakkında inceleme ve değerlendirme yapma, mesleki müdahale çalışmalarını yürütme, özel gereksinimli ve risk grubundaki çocuklarla mesleki çalışmalar yapma, eğitsel ve yönetsel süreçlere katılma ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürütme, ekip çalışmasında yer alma, ekip/ekipleri yönetme ve tüm bu konularda inisiyatif alma bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip nitelikli kişidir.

Okul Sosyal Hizmet Uzmanı; mesleki çalışma ve uygulamalarını, eğitim sistemi ve okul ortamında ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde, hizmet kalitesini gözeterek, mesleki bilgi, beceri ve tutumlara dayalı, etik ilke ve kurallar çerçevesinde, çocuk ve çocuğun ailesinin karşılaşabileceği tehlike ve riskleri belirleyerek, bu tehlike ve risklere karşı koruyucu önleyici önlemler alarak yerine getirir.

Okul Sosyal Hizmet Uzmanı; mesleki rol ve fonksiyonlarını hizmetin özelliğine göre ofis içi/dışı ortamlarda gerçekleştirir. Mesleki uygulamaların özelliklerine göre tam donanımlı (ofis materyali, araç gereçleri, bireysel görüşme, grupla çalışma odası vb.) çalışma ortamlarında çalışır. Acil müdahale ve çalıştığı vakaların özelliklerine göre gece, gündüz, hafta sonu vb. esnek mesai söz konusudur. Mesleki uygulama süreçlerinde risk, stres altında çalışma, psikolojik yıpranma söz konusudur. Adli vakalarla çalışmalarda özel güvenlik ve koruma önlemlerinin alınmasını gerektirecek durumlar söz konusudur.

Bilgi ve Becerileri

 1. Analitik düşünebilme yeteneği,
 2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma bilgi ve becerisi
 3. Bireyleri, aile ve sosyal çevreyi toplum kaynaklarını, bireylerin biyo-psiko sosyal özelliklerini vb. değerlendirme bilgi ve becerisi,
 4. Çeşitli kültür ve nüfus gruplarıyla çalışma bilgi ve becerisi,
 5. Eğitim sisteminde çalışabilecek düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik,
 6. Eğitim süreçlerinin her şamasında öğrencilerin temel gereksinimlerini belirleme ve bu konuda okul yönetimi ile diğer personeli etkileme bilgi ve becerisi,
 7. Ekip çalışması bilgi ve becerisi
 8. Etkili iletişim (sözel ve yazılı) bilgi ve becerisi,
 9. Etkili ekip yönetimi bilgi ve becerisi,
 10. Etkili sorun çözme ve çatışma yönetimi bilgi ve becerisi,
 11. Etkin koordinasyon ve süreç yönetimi bilgi ve becerisi,
 12. Etkili zaman yönetimi bilgi ve becerisi,
 13. Geçerliliği kanıtlanmış müdahale yöntemleriyle ortaya çıkan sorunların çözümünde yetkin müdahale süreçlerini işletebilme ve inisiyatif alabilme yetkinliği,
 14. Kriz ve travmaya müdahalede danışmanlık ve terapi ile ilgili temel bilgi ve becerisi,
 15. Mesleki çalışmalarının her aşamasında nesnel kayıtları tutmak, depolamak, bilgi güvenliğini sağlamak, bu kayıtlardan elde edilen verileri analiz ederek sonuçlar çıkartma bilgi ve becerisi,
 16. Mesleki çalışmalarını yürütürken öğrencilerin ve   okulun gereksinim ve olanakları, sorumlulukları, öncelikleri kendi bilgi beceri ve yetkinlikleri  vb. durumlara göre, hesap verebilirlik anlayışı içerisinde iş yükü planlaması yapma bilgi ve becerisi,
 1. Mesleki çalışmalarını yürütürken kendi bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirme, araştırma yapma
 2. Mesleki ve yönetimsel temsil becerisi,
 3. Sosyal çalışma derecesi akredite bir programdan en az lisans derecesine sahip olma,
 4. Güncel eğitim faaliyetlerine katılma bilgi ve becerisi,
 5. Okul sosyal hizmeti alanına mesleğe yenibaşlayan kişilere rehberlik yapma, deneyimlerini paylaşma bilgi ve becerisi,
 6. Okul sosyal hizmetini yürütebilecek düzeyde yeterlilik,
 7. Öğrencilerin ve ailelerinin sorunlarını çözümlerken içinde yaşadıkları kültürel değerleri iyi özümsemiş (ilişki ağı, sosyolojik yapı, sosyal destek v.b) bir düzeyde yetkinliğe sahip olarak karar süreçlerine yansıtabilme becerisi,
 8. Okul ortamlarında okul iklimini pozitif yönde etkileyecek düzeyde diğer branşlarda eğitim almış bireylerin akademik disiplinleri hakkında, alanları hakkında yeterli bilgi sahibi olma, bu bilgilerden işbirliği süreçlerinde etkin olarak yararlanabilme becerisi,
 9. Risk ve kriz durumlarını yönetme bilgi ve becerisi
 10. Tüm öğrencilerin eğitim ortam ve olanaklarından eşit düzeyde yararlanması doğrultusunda savunuculuk görevini yerine getirme bilgi ve becerisi,
 11. Uygulama ve deneyimlerini karar süreçlerine yansıtma bilgi becerisi,

Tutum ve Davranışları

 1. Çalışanlarla etkin iletişim kurmak,
 2. Çalışanlarla etkin empati kurabilme,
 3. Çalışma ortamında stresli durumlarda sakin ve soğukkanlı davranabilme,
 4. Çalışma ortamında çevre güvenliği ve çevre koruma kurallarının uygulanması konusunda duyarlı olma,
 5. Çalışma ortamında iş disiplini sağlamada doğru, etkili davranış ve tutumlara sahip olma
 6. Çalışma süreçlerinin yönetiminde uyarı ve eleştirilere açık olabilme
 7. Çalışma süreçlerinin yönetiminde detaylara özen gösterebilme
 8. Çalışma süreçlerinin yönetiminde sabırlı olabilme
 9. Çalışma süreçlerinin yönetiminde dikkatli gözlem yapabilme
 10. Çalışma süreçlerindeki kaynak kullanımında verimliliğe önem verme
 11. Çalışma süreçlerinde sınır koyma kendisi ve ekibini koruyabilme
 12. Çalışma süreçlerindehızlı ve pratik davranabilme
 13. Çalışma süreçlerinde etkili inisiyatif kullanabilme
 14. Çalışma zamanını işe uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak
 15. Çalışmalarında planlı ve organize olmak
 16. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
 17. Doğru ve hızlı kararlar verebilme,
 18. Durumlar, olaylar ve olgular arasındaki ilişkileri sistematik olarak fark edebilmek
 19. Geribildirimlere ve eleştirilere açık olmak
 20. Hesap verebilirlik anlayışına sahip olmak
 21. Hizmet alanların sosyal ve kültürel yapısına duyarlı olmak
 22. Hizmet sürecinde motive edici, destekleyici tutumunu sürdürmek
 23. Hizmet süreçlerini etik kurallara uygun yürütmek
 24. İlgili meslek elemanları ile işbirliği içinde uyumlu çalışmak
 25. İş disiplini sağlamada doğru, etkili davranış ve tutumlara sahip olmak
 26. İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerini benimsemek
 27. İş ortamında kendisinin ve ekibinin emniyetini gözetebilmek
 28. İşyeri çalışma prensiplerine uymak
 29. Kişisel verilerin korunmasını sağlamak
 30. Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olabilme
 31. Mesleğine ilişkin konulara yönelik yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilme
 32. Kendi beden ve ruh sağlığını korumaya önem vermek
 33. Mesleğine ilişkin konularda paylaşımcı olmak
 34. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere açık olmak
 35. Mesleki gelişimini sürdürmeye önem vermek
 36. Müdahale sürecinde aile üzerindeki kendi etkisinin farkında olmak
 37. Olaylar ve durumlar karşısında esnek ve olumlu davranış ve tutuma sahip olmak
 38. Öğrenci ve ailelerin mahremiyete saygı ve özen göstermek
 39. Öğrenci, aile, süreç ve etik değerler odaklı çalışabilme,
 40. Önyargılı tutum sergilememek.
 41. Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olabilme
 42. Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olabilme

 

Puan:
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: