ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) Kayseri İlanı

Kayseri Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu İle (Asdep)-Danışma Yönlendirme Personeli Alımı Yapılacaktır.

ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) Kapsamında 20 Personel Alımı Yapılacaktır.

       Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere 20 personel alımı yapılacaktır. Ön Başvurlar başlamış olup, başvruların  İl Müdürlüğümüz sekreteryasına şahsen yapılması gerekmektedir. Personel alımı için net tarih ileride İl Müdürlüğümüz sitesinde duyurulacaktır.

İşin Konusu

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesive ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânlarınamacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için özel hizmet alımı yoluyla personel alımı yapılacaktır.
İşin Tanımı ve Niteliği
İnsanların destek taleplerinin karşılanmasına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılmasını ve izlenmesini teminen Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi çalıştırılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda söz konusu elemanlar, görevli oldukları bölgeye dair Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgileri de dikkate alarak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti, sosyal sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama ile danışma ve yönlendirme faaliyetlerini yaparakasli işi yapan personellere yardımcı olacak şekilde çalışacaktır.
Çalıştırılacak Personelin Nitelikleri
  1. Türk vatandaşı olan,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaveya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
  7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerimezunları vebu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en azlisans düzeyinde mezun olan,
  9. ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türündenen az 60 (altmış) puan alan,
  10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 4 (dört) katı aday içerisindenyapılan değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak asil listeye giren personel sayısının % 50’sine kadar personel için yedek liste hazırlanır)

Kaynak: http://kayseri.aile.gov.tr/duyurular/asdep-aile-sosyal-destek-programi-kapsaminda-20-personel-alimi-yapilacaktir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: