ASDEP BARTIN İLANI

ASDEP PROJESİ KAPSAMINDA MESLEK ELEMANI ALIMI …

BARTIN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNCE   “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu İle Çalıştırılacak Danışma Yönlendirme/Asdep Görevlisi Alımı Yapılacaktır.

          4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesi ve “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 4 Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.

 

       Yüklenici tarafından sözleşme konusu işte bir hizmet akdine bağlı olarak çalıştırılacak personelin hizmete uygunluğunun tespiti amacıyla, İl Müdürlüğü- Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Yüklenici firmanın  yöneticisinin de katılacağı 5 (beş) kişilik bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon tarafından, ihale dokümanında belirtilen özellikleri taşıyan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olup da,  Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvuru formu doldurmak suretiyle müracaat etmiş  olan   adaylardan,  en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, ilk 16 (onaltı)  kişi belirlenecektir. Personel Seçim Komisyonunca,  listeye girmiş olan bu 16 (onaltı) kişi arasında yapılacak mülakat ve değerlendirme sonucunda, söz konusu işte “Danışma Yönlendirme Elemanı / ASDEP görevlisi” olarak çalıştırılacak olan 4(dört) personel  ve bu personellerin işe başlamaması, işten ayrılması vs. gibi durumları göz önünde bulundurularak 2(iki) kişilik yedek personel seçimi yapılacaktır.
         Yüklenici tarafından sözleşme konusu işte bir hizmet akdine bağlı olarak 01/05/2016-31/12-2016 tarihleri arası Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi, görevli oldukları bölgeye dair kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgileri de dikkate alarak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti, sosyal sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama ile danışma ve yönlendirme faaliyetlerini yaparak  asli işi yapan personellere yardımcı olacak şekilde çalışacaktır. Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisine asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.

Başvurular, 28 Mart 2016 – 25 Nisan 2016(DAHİL) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların;

1  –  İkametgah belgesi
2  –  Kimlik fotokopisi
3  –  Diploma fotokopisi,
4  –  KPSS sonuç belgesi,
5  –  Adli sicil belgesi
6  –  Sağlık raporu (Aile Hekiminden Alınabilir)
7  –  Askerlik durum belgesi
8  –  1 Adet vesikalık fotoğraf
9  –  İŞ-KUR’ a kayıtlı olduğuna dair belge (Halen Çalışanlar da başvurabilir.)
10-  Başvuru formu ile

Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü(Kırtepe Mahallesi Gümrük Sokak No;32 BARTIN) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT; Başvuru formu için tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
  5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
  6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak,
  7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
  8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
  9. ÖSYM tarafından 5–6 Temmuz 2014 veya 4–5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

İLAN LİNKİ:  http://bartin.aile.gov.tr/haberler/asdep-projesi-kapsaminda-meslek-elemani-alimi-

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lütfen Cevabı Aşağıya Giriniz: